home


facebook
linked in
you-tube
onderwater


Welkom bij PottiDiving

"Be the legend in diving"
Algemene voorwaarden van Pottidiving per 22 oktober 2013

logo pottidiving klein
Toepassing algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

a. Pottidiving: de duikschool alwaar de klant, huurder of cursist een opleiding volgt of materiaal afneemt.
b. Klant, huurder, cursist: degene die opleidingen volgt, of materialen afneemt bij Pottidiving.
c. Opleidingplek: het recht op deelname aan een reeks lessen op vastgestelde lesdata die horen bij een volledige leergang voor een opleiding.
d. Reservering: een intentie uitgesproken door de klant om aan een bepaalde opleiding van Pottidiving of een evenement, georganiseerd door Pottidiving, deel te willen nemen.
e. Boeking: een overeenkomst tussen de klant en Pottidiving die recht geeft op een opleidingsplek, of gebruik van materialen gedurende een bepaalde periode.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van Pottidiving, Max Havelaarstraat 46, 1507 PB Zaandam, hierna te noemen Pottidiving, aan derden, zowel consumenten als zakelijke klanten, hierna te noemen klant, huurder of cursist.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden is opgenomen op de website van Pottidiving, www.pottidiving.com, en kan door ieder worden gedownload. De algemene voorwaarden zijn tevens te verkrijgen in de vestiging van Pottidiving, en kunnen op verzoek worden toegestuurd.

Duiklessen en duikbegeleiding


Artikel 3. Algemeen


Alle duiklessen en duikbegeleiding door Pottidiving vindt plaats volgens de minimale regels Europese Standaard EN 14153-1 t/m 3 en EN 14467.

Artikel 4. Duikbegeleiding


1. Begeleiding van gebrevetteerde duikers vindt uitsluitend plaats als hulp bij verkenning van de omgeving onder water. Gebrevetteerde duikers zijn zelf verantwoordelijk voor uitvoering alle veiligheidsmaatregelen volgens de regels zoals in lid 1.

2.  Pottidiving kan om redenen van veiligheid op elk moment de begeleiding annuleren c.q. de duik afbreken, of een duiker uitsluiten van deelname aan een begeleide duik. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van Pottidiving.

3. Opgave van brevettering, aantal duiken en medische geschiktheid vindt plaats onder eigen verantwoordelijkheid van de cursist.

Artikel 5. Opleidingen

1. Lessen worden gegeven volgens de minimale norm EN 14153-1 t/m 3.

2. Alle afgesproken data voor de lessen zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van de duiklocatie of zwembad, weersomstandigheden, zicht, temperatuur en andere omstandigheden van de duiklocatie.

3. Pottidiving kan besluiten opleidingsduiken op een ander moment te laten plaatsvinden om veiligheidsredenen, uitsluitend ter beoordeling van Pottidiving.

4. Duikongeschiktheid van de instructeur van Pottidiving om medische redenen kan eveneens leiden tot verplaatsen van de opleiding, of een deel daarvan, naar een andere moment, zonder dat Pottidiving tot enige andere vergoeding is verplicht.

Artikel 6. Reserveringen voor opleidingen

a. Een reservering voor een opleiding kan mondeling gemaakt worden, in persoon, of over de telefoon.
b. Een reservering kan per e-mail gemaakt worden naar info@pottidiving.com en potmarco@hotmail.com.
c. Een reservering kan via www.pottidiving.com gemaakt worden.
d. Elke reservering, geplaatst via een andere vorm van communicatie dan de voorgenoemde wordt niet geaccepteerd als geldige reservering, en derhalve niet in behandeling genomen.
e. Een klant dient op de datum van reservering de leeftijd van 18 jaar te hebben. Indien blijkt dat hier niet aan voldaan is, kan Pottidiving besluiten de reservering niet in behandeling te nemen, of ongedaan te maken.
f. Pottidiving zal op basis van de gemaakte reservering een factuur per e-mail verzenden, naar het e-mailadres dat bij reservering is opgegeven door de klant.
g. Pottidiving gaat ervan uit dat de klant het juiste e-mailadres heeft opgegeven, en dat de klant toegang heeft tot de e-mails die horen die aan dit adres verzonden worden.
h. Vanaf het moment van plaatsing van de reservering zal Pottidiving een opleidingsplaats vrij houden voor de opleiding waar deze reservering betrekking op heeft, voor de persoon die de reservering geplaatst heeft, voor de duur van de betalingstermijn van de verzonden factuur.
i. Zodra de betalingstermijn van een reservering verstreken is, mag Pottidiving de opleidingsplaats waar deze reservering betrekking op heeft weer aanbieden aan de markt.
j. Een reservering heeft betrekking op een opleidingsplaats voor een bepaalde datum, en uitsluitend deze datum. Hiervan kan alleen na overleg en goedkeuring door Pottidiving van worden afgeweken.
k. Een reservering voor een opleiding geeft recht op deelname aan de betreffende opleiding, zodra het factuurbedrag van de door Pottidiving verzonden factuur volledig betaald is. Een reservering wordt dan een boeking.
l. Pottidiving kan de klant weigeren les te geven indien de opleiding niet volledig is betaald.
m. Indien een reservering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding is geplaatst, dient het factuurbedrag direct na verzending van de factuur te worden voldaan.
n. Indien een reservering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding is geplaatst, mag Pottidiving de gekozen opleidingsplek, waar deze reservering betrekking op heeft, blijven aanbieden aan de markt zolang de kosten voor de gekozen opleiding niet volledig voldaan zijn.
o. Indien de reservering is voor een opleiding waar bepaalde materialen bij de prijs zijn inbegrepen, dan zullen deze materialen pas geleverd worden zodra het volledige factuurbedrag is voldaan.

Artikel 7. Medische verklaring en volgen van de duikgedragsregels

a. Na reservering zal Pottidiving de klant een formulier voor Medische Verklaring – zoals meest recent voorgeschreven door PADI en IANTD – en “Verklaring van begrip van goed duikgedrag” – zoals de meeste recent voorgeschreven door PADI – verzenden naar het e-mailadres dat door de klant bij als onderdeel van de reservering is opgegeven.
b. Pottidiving mag de klant vragen de “Medische Verklaring” te lezen, naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
c. Pottidiving mag de klant vragen de “Verklaring van begrip van goed duikgedrag” te lezen, naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
d. Indien de klant een van de vragen op de Medische Verklaring met een JA heeft beantwoord, dient de klant een bewijs van goedkeuring te overleggen, afgegeven door een keuringsarts voor de duiksport, alvorens deze aan de opleiding deel kan nemen.
e. De klant dient op zijn minst de “Medische Verklaring”, Verklaring van begrip van goed duikgedrag”, en indien van toepassing de verklaring van een keuringsarts voor de duiksport ingevuld en ondertekend mee te nemen, naar de eerste les van de betreffende opleiding.
f. Zolang de klant niet aan een van de punten 7b, 7c, 7d, of 7e voldoet, mag Pottidiving de klant weigeren les te geven.
g. Indien de klant niet aan een van de punten 7b, 7c, 7d, of 7e voldoet, blijft de klant Pottidiving de kosten voor de opleiding onverminderd verschuldigd.
h. Indien als het gevolg van de onder 7f genoemde situatie, de klant niet aan de opleiding deel kan nemen, zal Pottidiving er zich voor inspannen de klant op een later moment aan de opleiding deel te laten nemen.
i. Indien de klant bij het aanbieden van alternatieve opleidingsdata zoals beschreven onder 7h dan mag deze besluiten de reservering te annuleren, waarbij 20% annuleringskosten in rekening gebracht zullen worden.
j. Indien de klant wel aan 7a, 7b en 7c voldoet, maar een keuringsarts voor de duiksport acht de klant ongeschikt voor de duiksport, en de opleiding waar de klant een reservering voor heeft geplaatst, dan heeft de klant recht op volledige restitutie van het opleidingsbedrag, ten bedrage van de hoeveelheid die tot dan toe voldaan is.

Artikel 8. Overmacht

a. Pottidiving verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen diensten tenzij er sprake is van overmacht.
b. Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door Pottidiving indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Pottidiving. Dat is onder andere, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen welke niet behoren tot de risico’s die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van Pottidiving.
c. Pottidiving verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve opleidingsdagen of lessen zodra deze in geval van overmacht geen doorgang konden vinden.

Artikel 9.  Betaling

a. Betaling zal geschieden naar aanleiding van een verzonden, of overhandigde factuur.
b. Verzending van een factuur vindt plaats binnen 2 werkdagen na het plaatsen van een reservering.
c. Het totaalbedrag van een factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn op het op de factuur vermelde rekeningnummer, en in elk geval voor aanvang van de lessen.
d. Opgegeven prijzen op de website of reclamemateriaal voor cursussen of lessen, zijn altijd vrijblijvend. Pottidiving behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, afhankelijk van het aantal deelnemers, tijd van het jaar en andere factoren.
e. De prijs voor een cursus wijzigt niet na de inschrijving, behoudends prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of voortvloeiend uit andere overheidsmaatregelen.
f. In de prijs is schriftelijk of via een andere informatiedrager studiemateriaal, al of niet middels internet, inbegrepen tenzij ander aangegeven.
g. In de prijs is niet inbegrepen, huur duikuitrusting, kosten gebruik boot, toegang zwembad, toegang duiklocatie, of vergunningen, tenzij anders door Pottidiving aangegeven.

Artikel 10. Verstrekking van een brevet

a. Als, en pas een opleiding wordt afgerond met het verstrekken van een brevet, en als de klant aan de uitvoerings- en brevetteringsvereisten (zoals voorgeschreven door PADI en IANTD, DAN, Scientific Diving Committee) voor een gevolgde opleiding heeft voldaan, en als de klant aan de bijbehorende betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal Pottidiving een brevet verstrekken.
b. De instructeur, die is aangesteld, ingehuurd of ingezet door Pottidiving beoordeelt of de klant aan deze uitvoeringsvereisten heeft voldaan.
c. Pottidiving volgt hierin het beoordelingsvermogen van deze instructeur, tenzij is redelijkerwijs is aangetoond dat de instructeur andere criteria hanteert dan de uitvoeringsvereisten zoals deze door PADI, IANTD, DAN, Scientific Diving Committee zijn voorgeschreven.

Artikel 11. Annulering door de Klant

a. Een klant heeft binnen de betaaltermijn van een verzonden factuur, het recht een reservering te annuleren, waarmee de verplichtingen tussen Pottidiving en de klant komen te vervallen.
b. Indien een klant een reservering annuleert binnen de gestelde betaaltermijn, en minstens 4 weken voor aanvang van de opleiding wordt de klant geen annuleringskosten in rekening gebracht.
c. Indien een klant een reservering of boeking minder dan 4 weken voor aanvang van de opleiding annuleert, wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 15% van het betreffende factuurbedrag.
d. Indien een klant een reservering of boeking minder dan 1 week voor aanvang van de opleiding annuleert, wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 30% van het betreffende factuurbedrag.
e. Indien een klant 1 week voor aanvang van de opleiding een reservering heeft geplaatst, niet betaalt binnen de betalingstermijn, en niet annuleert, treedt artikel 6 lid i. in werking, en wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 30% van het betreffende factuurbedrag.
f. Indien een klant minder dan 4 weken voor aanvang een reservering heeft geplaatst, niet betaalt binnen de betalingstermijn, en niet annuleert, treedt artikel 6 lid i. in werking, en wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 15% van het betreffende factuurbedrag.
g. Indien een klant minstens 4 weken voor aanvang een reservering heeft geplaatst, niet betaalt binnen de betalingstermijn, en niet annuleert, treedt artikel 6 lid i. in werking, en wordt de klant geen annuleringskosten in rekening gebracht.
h. Indien bij annulering door de klant sprake is van aantoonbare overmacht, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
1. In afwijking van bovenstaand lid a t/m h, zijn de kosten gemaakt door Pottidiving voor de klant voor de duikplanning zoals hotelkosten, toegang tot duiklocatie, aanschaf lesmateriaal en andere voorkomende kosten, altijd door de klant te betalen.

Artikel 12. Annulering door Pottidiving

a. Pottidiving heeft het recht een reservering of boeking te annuleren, waarmee de verplichtingen tussen Pottidiving en de klant komen te vervallen en eventuele gemaakte betalingen die verband houden met de reservering of boeking, zullen worden gerestitueerd.

Artikel 13. Voortijdige beëindiging en restitutie

a. Indien de klant na de start van de opleiding voortijdig wenst te beëindigen, en er geen sprake is van overmacht, zal er geen restitutie van plaatsvinden van gemaakte betalingen die verband houden met de opleiding.
b. Indien de klant de opleiding voortijdig wenst te beëindigen, en er sprake is van overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gemaakte betalingen die verband houden met de betreffende opleiding, voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de opleiding dat niet meer gevolgd zal worden, met uitzondering van de bedragen die verband houden met verstrekte opleidingsmaterialen.

Artikel 14.  Opleidingsdata

a. De klant kan een overeengekomen opleiding uitsluitend volgen op de dagen zoals deze zijn bekend gemaakt op de datum van het plaatsen van een reservering voor deze opleiding, en zoals die horen bij de klas, groep, of startdatum die werd gekozen bij het plaatsen van de reservering, of het vastleggen van de boeking.
b. Indien de klant wenst daar vanaf te wijken kan dit uitsluitend na voorlegging aan, en goedkeuring door Pottidiving.
c. Pottidiving verplicht zich niet tot het mogelijk maken, of organiseren van alternatieve opleidingsdagen of lessen indien een klant niet in staat is een of meerdere opleidingsdagen of lessen bij te wonen, om welk een reden dan ook.
d. Een klant heeft geen recht op restitutie van de kosten verbonden aan de lessen of opleidingsdagen die de klant niet heeft kunnen volgen.

Artikel 15. Gebruik duikuitrusting

a. Indien de klant duikmaterialen huurt, of in bruikleen heeft gekregen van Pottidiving voor de duur van een opleiding, dan dient de klant de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze duikmaterialen.
b. Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de duikmaterialen door Pottidiving bij de klant in rekening gebracht.
c. Indien is vastgesteld dat de duikmaterialen door onzorgvuldig handelen van de klant beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor herstel of vervanging door Pottidiving bij de klant in rekening gebracht worden.
d. Indien een klant materialen huurt bij Pottidiving, zal hiervoor een aparte huurovereenkomst getekend worden.
e. Pottidiving levert het materiaal met de overeengekomen accessoires en specificaties, schoon, onderhouden en, voorzover Pottidiving kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.

Artikel 16. Persoonlijke gegevens

a. Pottidiving verklaart dat alle gegevens die zij verkrijgt van de klant als vertrouwelijk zullen worden behandeld, en derhalve niet verhandeld, verleend of uitgeleend aan derden, tenzij Pottidiving daar wettelijk toe verplicht kan worden.
b. Pottidiving mag de klant aanbiedingen doen vanuit het eigen product- en dienstenaanbod op basis van de gegevens die de klant bij inschrijving en administratie heeft verstrekt om deel te kunnen nemen aan evenement en opleidingen, mits de klant daar uitdrukkelijk toestemming toe gegeven heeft.

 Algemeen

Artikel 17.
1. Indien de klant in gebreke blijft een factuur tijdig te betalen, is hij/zij van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment van verzuim tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
2. Pottidiving heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
3. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk 2. Indien Pottidiving echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 18. Op alle overeenkomsten met Pottidiving is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© 2014-2023 Pottidiving.com Algemene voorwaarden